ใบสมัครออนไลน์

การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมการปกครอง

ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 
กรอกข้อมูลใบสมัครในช่องที่กำหนดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว กดปุ่ม  ต่อไป

ขั้นตอนที่ 2
จะปรากฏข้อมูลของท่านที่กรอกลงในใบสมัครเพื่อให้ท่านตรวจทานข้อมูลอีกครั้งก่อนที่จะยืนยันการสมัครออนไลน์
             - ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ม แก้ไข  จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัครเพื่อให้ท่านแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
             - ในกรณีที่ข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว  ต้องการยืนยันการสมัครออนไลน์ กดปุ่ม ส่งใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 3  
หลังจากกดปุ่ม ส่งใบสมัครแล้ว  จะปรากฏ
             1.  ข้อความตอบรับว่า ได้รับใบสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว
             2.  ใบสมัครซี่งมีข้อมูลของท่านตามที่ท่านระบุ และแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร 
                   ท่านจะต้องกดปุ่ม  พิมพ์ หรือ ในกรณีที่ ท่านต้องการบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐาน  กดปุ่ม  บันทึก
                   - นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตามกำหนดในประกาศ

   ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครไปแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการพิมพ์ หรือบันทึกได้ในครั้งแรก  จะสามารถพิมพ์ หรือบันทึกใบ สมัครได้อีก โดยคลิกที่ปุ่ม  "ค้นหาใบสมัคร"  จากนั้นกรอกเลขประจำตัวประชาชน ตามที่ได้เคยกรอกไว้  แล้วจึง  พิมพ์  หรือ  บันทึก

ขั้นตอนที่ 4
             การสมัครสอบ จะมีผลสมบูรณ์เมื่อ ผู้สมัครได้ชำระค่าสมัครสอบ

ข้อควรระวัง
             1.  ผู้สมัครสอบ สมัครได้เพียงครั้งเดียว
             2.  ข้อมูลที่กรอกในใบสมัครออนไลน์จะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบเอกสาร และคุณวุฒิของท่านภายหลัง ปรากฏว่าท่านไม่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
             3. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร  ท่านจะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัครออนไลน์  เพราะท่านจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก  หากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูลของท่านเอง จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ
             4.  ชื่อ - นามสกุลที่ใช้ในใบสมัครจะต้องเป็นชื่อ - นามสกุลที่ตรงกับในบัตรประจำตัวประชาชน
             5. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง  เพราะเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขอ้างอิงตลอดการสอบ

ผู้สมัครสอบโปรดทราบ ท่านสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น