รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี พ.ศ. 2565

สมัครสอบ

ระบบรับสมัครสอบ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรอกข้อมูลให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน (ใบล่าสุด)

  กลับ