รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

สมัครสอบ

ระบบรับสมัครสอบ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรอกข้อมูลให้ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน (ใบล่าสุด)

  กลับ