สารพันปัญหา


1. คำถาม : ในกรณีจะสมัครสอบในตำแหน่ง "เจ้าหน้าที่ปกครอง" จะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ในระดับ ปวช.เท่านั้น ถึงจะมีสิทธิสมัครสอบใช่หรือไม่และหากใช้หนังสือรับรองภาค ก. ในระดับที่สูงกว่า(ปวส. หรือระดับปริญญาตรี)มาสมัครสอบในตำแหน่งนี้ได้หรือไม่

คำตอบ : ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่องหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกำหนดให้ส่วนราชการที่ประสงค์ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดำเนินการสอบแข่งขัน โดยรับ สมัครจากผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ ในกรณีดังกล่าวอธิบายได้คือผู้ที่สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ   ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ในสังกัดกรมการปกครองต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาค ก.ของสำนักงาน ก.พ. มาแล้ว และต้องใช้หนังสือรับรองภาค ก. ตรงตามคุณวุฒิที่สมัครสอบให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และตามประกาศรับสมัครสอบ ข้อ ๓.๓ และข้อ ๗.๔ ดังนั้น     ในการสมัครสอบในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองผู้สมัครสอบต้องใช้หนังสือรับรองภาค ก. ในระดับ  ปวช. มาสมัครสอบ ตามที่ประกาศรับสมัครสอบฯ กำหนดเท่านั้น จะนำหนังสือรับรอง ภาค ก. ใน ระดับที่สูงกว่า มาสมัครสอบไม่ได้

2. คำถาม : ในการสมัครสอบในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ตามประกาศรับสมัครสอบฯ ผู้สมัครสอบจะสามารถใช้ หนังสือรับรองภาค ก. ของ ก.พ. ในระดับที่สูงกว่ามาสมัครสอบ ในตำแหน่งที่กรมการปกครองกำหนด ให้ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และผ่านภาค ก. ในระดับที่ต่ำกว่าได้หรือไม่

คำตอบ : ไม่ได้เนื่องจากเป็นการกำหนดตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขของสำนักงาน ก.พ. และประกาศรับสมัคร สอบฯ ข้อที่ ๓.๓ และข้อ ๗.๔ ตามที่กรมการปกครองกำหนด ซึ่งกรณีผู้สมัครสอบจะสมัครตำแหน่ง ใดตำแหน่งหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดและเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.         ในระดับเดียวกันตามที่ประกาศรับสมัครสอบฯ ที่กำหนดเท่านั้น (กรณีนี้จะเป็นลักษณะเดียวกันกับ ข้อ ๑.)

 

3. คำถาม : ในกรณีไม่ทราบแน่ชัดว่าคุณวุฒิการศึกษาหรือสาขาการศึกษาของตนเอง ว่าสามารถใช้สมัครสอบ ในตำแหน่งต่างๆ ได้ถูกต้องตรงตามที่กำหนดใด้หรือไม่ในกรณีนี้ผู้สมัครสอบจะสามารถตรวจสอบ ข้อมูลในเบื้องต้นได้จากหน่วยงานใดบ้าง

คำตอบ : ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิด้วยตนเอง ได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. http://www.ocsc.go.th หัวข้อ "การรับรองวุฒิ"

4. คำถาม : ในกรณีที่กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครสอบ ในแต่ละตำแหน่ง (๕ ตำแหน่ง จำนวน ๙๙ อัตรา) กรมการปกครองจะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และจะขึ้นบัญชีผู้สอบได้ในแต่ละตำแหน่ง จำนวนเท่าใด ทั้งนี้กรมการปกครองจะมีแนวทางการเรียกบรรจุเพิ่มเติมอีกจำนวนเท่าใด

คำตอบ :  ตามประกาศรับสมัครสอบ กรมการปกครองมีอัตราแรกบรรจุใน ๕ ตำแหน่ง (๙๙ อัตรา) ประกอบด้วย
๑) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ              จำนวน    6  อัตรา
๒) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน   จำนวน    3  อัตรา
๓) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ              จำนวน 10  อัตรา
๔) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน     จำนวน  30  อัตรา
๕) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน                       จำนวน  50 อัตรา

      ในการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ข. และภาค ค. กรมการปกครองจะขึ้นบัญชีตาม จำนวนที่ผู้สมัครสอบสอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ตามประกาศ  รับสมัครสอบฯ ข้อ ๑๐. อย่างไรก็ตามกรณีที่กรมการปกครองมีอัตราว่างในตำแหน่งต่างๆ เพิ่มขึ้นกรมกาปกครองจะเรียกผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในแต่ละตำแหน่งนั้นๆ เข้าบรรจุเป็นข้าราชการ โดยจะเรียกลำดับถัดไปตามบัญชี ทั้งนี้ กรมการปกครองจะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็น ระยะเวลา ๒ ปี ตามประกาศรับสมัครสอบฯ ในข้อ ๑๑.
  

5. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร

คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้

    1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
    2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน
กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กทม.

โทรศัพท์: 09-2940-4240
Email : dopaplan@gmail.com
ภายในวันและเวลาราชการ

6. คำถาม :  การชำระค่าธรรมเนียมสอบ จะสามารถชำระได้ที่ใด และชำระได้ถึงเมื่อไหร่

คำตอบ : สามารถชำระค่าธรรมเนียมการสอบได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่   ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในเวลาทำการของแต่ละสาขา   แต่ไม่เกินเวลา ๒๐.๐๐ น.

 

7. คำถาม : จะสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรอื่นของทางราชการ เช่น ใบขับขี่บัตร ข้าราชการ บัตรนักศึกษา ฯลฯ มาใช้เพื่อแสดงตนในวันสอบข้อเขียนได้หรือไม่

คำตอบ : กรมการปกครองกำหนดให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริงเท่านั้นโดยที่ต้องเป็นบัตรฯ ที่ยัง ไม่หมดอายุ ซึ่งกำหนดให้นำมาแสดงตนในวันสอบภาค ข.โดยกรมการปกครองจะไม่อนุญาตให้ใช้ บัตรประเภทอื่นใดมาใช้แสดงตนเพื่อเข้าสอบแข่งขัน ในครั้งนี้ทุกกรณี

 

8. คำถาม : ถ้าผู้สมัครสอบกรอกข้อมูลในเว็บไซต์เสร็จสิ้นแล้ว พิมพ์ใบสมัครสอบหรือพิมพ์ใบชำระเงิน ค่าธรรมเนียมสอบไม่ได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ : ให้ติดต่อ ส่วนวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง โทรศัพท์ 09-2940-4240

 

9. คำถาม : กรณีผู้สมัครสอบมีคุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป จะสามารถสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ได้หรือไม่

คำตอบ : สามารถสมัครได้ เนื่องจากตามประกาศรับสมัครสอบฯ ข้อที่ 3.3 และเอกสารแนบท้ายประการที่ 3 กำหนดให้ผู้สมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จะต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่าง อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ กรณีผู้จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ในทุกสาขาวิชา สามารถสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวนี้ได้

 

10. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 200 บาท และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

11. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร

คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 5 มกราคม 2557 ทางเว็บไซต์ www.dopa.go.th หรือhttp://job.dopa.go.th

12.คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด

คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 02-257-1991 และ 02-257-1992 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

Copyright (c) 2013 Internet Thailand PCL

 
 
powered by